Agència Catalana de Turisme
Catalunya

La situació excepcional d'incertesa provocada pel Covid19, pot afectar a aquest calendari que es podrà veure alterat per cancel.lació de fires o modificació de dates. Es mantenen els preus del 2020 amb un descompte del 25% per les empreses privades participants. 

Condicions de participació

L'objecte d'aquesta adhesió és formalitzar la participació de l'empresa/entitat a la fira especificada a la sol·licitud de participació.

Requisits per participar:
 1. Empresa/Entitat legalment constituïda, i si s'escau, inscrita en el Registre de Turisme de Catalunya de la Direcció General de Turisme.

 2. L'empresa haurà d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social, així com de qualsevol deute amb l'Agència Catalana de Turisme.

 3. Registrar-se a la web i ser acceptat com empresa/entitat participant, per part de l'Agència Catalana de Turisme. La sol·licitud de participació s'entendrà acceptada, un cop s'hagi enviat la confirmació d'assistència a la fira.

 

1. Tipus de quota   2. Descomptes   3. Compromisos   4. Cancel·lacions   5. Contacte

1. TIPUS DE QUOTA

La quota de participació serà aquella marcada en el calendari de fires, tot tenint en compte les característiques de participació que s'especifiquen a continuació:

Quotes de participació a les fires
Modalitat  En què consisteix Condicions
Mòdul A i Mòdul BEspai restringit a les entitats públiques, amb taulell i taula/es de treball. La finalitat és englobar sota una marca turística totes les entitats que la conformen i així potenciar aquesta marca turística.Entitats públiques sota el paraigua d'una marca turística.
Empresa públicaEspai amb taulell destinat a les entitats públiques, sempre i quan no hi hagi mòdul de la marca turística a la fira.No hi ha d'haver mòdul de la marca turística corresponent a l'entitat pública que el sol·licita.
Empresa privadaEspai destinat a les entitats privades:
 • a les fires professionals i estand de disseny amb taula de treball.
 • a les fires de públic i a les fires amb estand modular amb taulell.
Legalment constituïdes i gran part de l'oferta dins de Catalunya.
Els preus assenyalats a cada modalitat tenen inclòs l'IVA. El pagament s'abonarà mitjançant domiciliació bancària  abans de la celebració de la fira. En cas de no efectuar-se el pagament, l'Agència Catalana de Turisme donarà de baixa la participació de l'empresa/entitat a la fira sol·licitada.

2. DESCOMPTES

Per cada preu indicat s'aplicaran els descomptes següents:

 • Fires genèriques: gaudiran d'un 20% de descompte tots els membres afiliats a les marques de l'Agència Catalana de Turisme, excepte les destinacions, amb prioritat 1 pel registre.

 • Fires de producte: gaudiran d'un 20% de descompte els membres afiliats a les marques de l'Agència Catalana de Turisme amb prioritat 1 pel registre.

3. COMPROMISOS QUE ASSUMEIXEN

Per part de l'empresa/entitat:

 • Informar puntual i adequadament a l'Agència Catalana de Turisme de les principals accions que realitzi la seva empresa/l'entitat, per poder coordinar millor les accions previstes.

 • Subministrar a l'Agència Catalana de Turisme la informació i material gràfic necessari en el termini establert per definir el contingut, tant textual com d'imatge, de retolació del taulell amb el nom de l'empresa/entitat, dins dels termes establerts pel responsable. L'espai destinat a l'oferta de l'empresa/entitat quedarà supeditada als criteris i disseny fixats per l'Agència Catalana de Turisme.

 • L'empresa/entitat participant haurà de comunicar a l'Agència Catalana de Turisme qualsevol variació que afecti a la seva raó social i a les dades de contacte que s'han facilitat.

Per part de l'Agència Catalana de Turisme:

L'Agència Catalana de Turisme facilitarà els següents serveis:

 • Contractació de l'espai a ocupar.

 • Disseny i/construcció de l'estand.

 • Inclusió dels participants en el catàleg dels expositors, segons normativa de cada fira.

 • Manteniment de l'estand. Tots els subministraments (electricitat, aigua, neteja) aniran a càrrec de l'Agència Catalana de Turisme. En el cas de voler portar algun element audiovisual/gràfic s'haurà de consultar prèviament.

 • Transport del material per a les fires de disseny (queden excloses les modulars).

 • Enviament del material promocional:

  Per a les fires de disseny l'Agència Catalana de Turisme s'encarregarà de l'enviament del material a destinació i del seu retorn al magatzem de l'Agència Catalana de Turisme

  En el cas de les fires modulars, la quota de participació exclou l'enviament del material, així com les despeses d'enviament o el despatx de duanes, en què pugui incórrer el co-expositor quan enviï el material. Conseqüentment, cada participant haurà de negociar amb el seu transportista el cost total dels enviament fins a l'estand de Catalunya a la fira. L'ACT comunicarà a la fira les direccions de facturació de cada participant, juntament amb les corresponents dades fiscals, perquè en cas de generar-se qualsevol tipus de despesa, els organitzadors de la fira puguin enviar al co-expositor directament la factura corresponent.

4. CANCEL·LACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ

La renúncia a participar a la fira amb 60 dies d'antelació a la seva data d'inici suposarà per al sol·licitant la pèrdua del 50% de la quota de participació. En el cas que aquesta cancel·lació es produís 30 dies abans de l'inici de la fira, el sol·licitant perderia la totalitat de la quota.

A les fires professionals amb possibilitat de concertar cites prèvies, si la cancel.lació es fa amb un mínim de 90 dies d'antelació a la seva data d'inici, suposarà la pèrdua del 50% de la quota de participació. En cas que es faci amb un mínim de 60 dies, el sol·licitant perdrà el 100% de l'import de la quota.

L'Agència Catalana de Turisme es reserva el dret a modificar i/o cancel·lar la fira si ho considera oportú, així com el dret a modificar la informació donada en aquest registre, si així ho creu convenient. 

5. CONTACTE

Si tens dubtes o et cal més informació sobre la participació de l'ACT a les fires, posa't en contacte amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic del responsable de cada Fira o de: promoció.act@gencat.cat