direcció General de Turisme
Catalunya

Condicions de participació

L'objecte d'aquesta adhesió és formalitzar la participació de l'empresa/entitat a la fira especificada a la sol·licitud de participació.

Requisits per participar:
 1. Empresa/Entitat legalment constituïda, i si s'escau, inscrita en el Registre de Turisme de Catalunya de la Direcció General de Turisme.
 2. L'empresa haurà d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social, així com de qualsevol deute amb l'Agència Catalana de Turisme.
 3. Registrar-se a la web i ser acceptat com empresa/entitat participant, per part de l'Agència Catalana de Turisme. La sol·licitud de participació s'entendrà acceptada, un cop s'hagi enviat la confirmació d'assistència a la fira.

1. TIPUS DE QUOTA

La quota de participació serà aquella marcada en el calendari de fires, tot tenint en compte les característiques de participació que s'especifiquen a continuació:

Quotes de participació a les fires
Modalitat  En què consisteix Condicions
Mòdul A i Mòdul B

Espai restringit a les entitats públiques, amb taulell i taula/es de treball.

La finalitat és englobar sota una marca turística totes les entitats que la conformen i així potenciar aquesta marca turística.

Entitats públiques sota el paraigua d'una marca turística.
Empresa públicaEspai amb taulell destinat a les entitats públiques, sempre i quan no hi hagi mòdul de la marca turística a la fira.No hi ha d'haver mòdul de la marca turística corresponent a l'entitat pública que el sol·licita.
Empresa privada

Espai destinat a les entitats privades:

· a les fires professionals i estand de disseny amb taula de treball.

· a les fires de públic i a les fires amb estand modular amb taulell.

Legalment constituïdes i gran part de l'oferta dins de Catalunya.
Els preus assenyalats a cada modalitat tenen inclòs l'IVA

2. DESCOMPTES

Per cada preu indicat s'aplicaran els descomptes següents:

 • Fires genèriques: gaudiran d'un 10% de descompte tots els membres afiliats a l'Agència Catalana de Turisme, amb prioritat 2 pel registre, excepte les destinacions i un 20% de descompte tots els membres adherits a les marques i segells de l'Agència Catalana de Turisme amb prioritat 1, excepte les destinacions.
 • Fires de producte: gaudiran d'un 20% de descompte els membres adherits a les marques i segells de l'Agència Catalana de Turisme amb prioritat 1 pel registre.

3. COMPROMISOS QUE ASSUMEIXEN

Per part de l'empresa/entitat:

 • Informar puntual i adequadament a l'Agència Catalana de Turisme de les principals accions que realitzi la seva empresa/l'entitat, per poder coordinar millor les accions previstes.
 • Subministrar a l'Agència Catalana de Turisme la informació i material gràfic necessari en el termini establert per definir el contingut, tant textual com d'imatge, de retolació del taulell amb el nom de l'empresa/entitat, dins dels termes establerts pel responsable. L'espai destinat a l'oferta de l'empresa/entitat quedarà supeditada als criteris i disseny fixats per l'Agència Catalana de Turisme.
 • L'empresa/entitat participant haurà de comunicar a l'Agència Catalana de Turisme qualsevol variació que afecti a la seva raó social i a les dades de contacte que s'han facilitat.

Per part de l'Agència Catalana de Turisme:

L'Agència Catalana de Turisme facilitarà els següents serveis:

 • Contractació de l'espai a ocupar.
 • Disseny i/construcció de l'estand.
 • Inclusió dels participants en el catàleg dels expositors, segons normativa de cada fira.
 • Manteniment de l'estand. Tots els subministraments (electricitat, aigua, neteja) aniran a càrrec de l'Agència Catalana de Turisme. En el cas de voler portar algun element audiovisual/gràfic s'haurà de consultar prèviament.
 • Transport del material per a les fires de disseny (queden excloses les modulars).
 • Enviament del material promocional:

  Per a les fires de disseny l'Agència Catalana de Turisme s'encarregarà de l'enviament del material a destinació i del seu retorn al magatzem de l'Agència Catalana de Turisme
   En el cas de les fires modulars, la quota de participació exclou l'enviament del material, així com les despeses d'enviament o el despatx de duanes, en què pugui incórrer el co-expositor quan enviï el material. Conseqüentment, cada participant haurà de negociar amb el seu transportista el cost total dels enviament fins a l'estand de Catalunya a la fira. L'ACT comunicarà a la fira les direccions de facturació de cada participant, juntament amb les corresponents dades fiscals, perquè en cas de generar-se qualsevol tipus de despesa, els organitzadors de la fira puguin enviar al co-expositor directament la factura corresponent.
 • 4. FORMA DE PAGAMENT

  El pagament s'abonarà mitjançant domiciliació bancària  abans de la celebració de la fira. En cas de no efectuar-se el pagament, l'Agència Catalana de Turisme donarà de baixa la participació de l'empresa/entitat a la fira sol·licitada.

  5. CANCEL·LACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ

  La renúncia a participar a la fira amb 60 dies d'antelació a la seva data d'inici suposarà per al sol·licitant la pèrdua del 50% de la quota de participació. En el cas que aquesta cancel·lació es produís 30 dies abans de l'inici de la fira, el sol·licitant perderia la totalitat de la quota.

  A les fires professionals amb possibilitat de concertar cites prèvies, si la cancel.lació es fa amb un mínim de 90 dies d'antelació a la seva data d'inici, suposarà la pèrdua del 50% de la quota de participació. En cas que es faci amb un mínim de 60 dies, el sol·licitant perdrà el 100% de l'import de la quota.

  L'Agència Catalana de Turisme es reserva el dret a modificar i/o cancel·lar la fira si ho considera oportú, així com el dret a modificar la informació donada en aquest registre, si així ho creu convenient. 

6. MÉS INFORMACIÓ

Si tens dubtes o et cal més informació sobre la participació de l'ACT a les fires, posa't en contacte amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic del responsable de cada Fira o de: promoció.act@gencat.cat