Agència Catalana de Turisme
Catalunya

Registre

Formulari d'inscripció

Dades de l'empresa/entitat per al catàleg

Introdueixi en aquesta secció les dades de l'empresa/entitat per al catàleg i la persona de contacte per a la fira.

El logo pel taulell/taula haurà d'enviar-se en format EPS, AI, JPG o TIFF. Mida màxima 2Mb.

Si us plau, comprovi que ha escrit correctament l'e-mail. Aquest e-mail s'utilitzarà per enviar-li les notificacions.

Dades de facturació