direcció General de Turisme
Catalunya

Formulari d'inscripció

Dades de l'empresa/entitat per al catàleg

Introdueixi en aquesta secció les dades de l'empresa/entitat per al catàleg i la persona de contacte per a la fira.

El logo pel taulell/taula haurà d'enviar-se en format EPS, AI, JPG o TIFF. Mida màxima 2Mb.

Si us plau, comprovi que ha escrit correctament l'e-mail. Aquest e-mail s'utilitzarà per enviar-li les notificacions.

Dades de facturació

Aquest e-mail s'utilitzarà per enviar-li la FACTURA corresponent a la seva participació a aquesta fira.

Modalitats

Free Munic - Entitat privada - 1000 €
Free Munic - Entitat pública - 1400 €

Pagament per domiciliació Bancària - Compte corrent

Avisos legals

He llegit i accepto les Condicions de Participació

La persona interessada, d'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD en endavant), consent que les seves dades siguin incorporades als fitxers denominats “Base de dades de clients i proveïdors i Base de dades del sector turístic, els quals són titularitat de l'Agència Catalana de Turisme, amb la finalitat d’utilitzar-les, respectivament, per la relació comercial, facturació i pagament, gestió de les obligacions comptables i fiscals derivades de les transaccions econòmiques, d’una banda, i per rebre informació i publicitat de la nostra entitat i d’altres relacionades amb la promoció turística de Catalunya, de l'altre.

Així mateix, consent rebre comunicacions comercials i ofertes promocionals (telemàrketing o mailing) de productes i serveis turístics de l'Agència Catalana de Turisme o de tercers. Per tant, dóna el seu consentiment perquè les seves dades siguin tractades per l'Agència Catalana de Turisme i siguin cedides a tercers, inclosos els seus centres de promoció turística ubicats a França, Bèlgica, Regne Unit, Finlàndia, Itàlia, Alemanya, Rússia, Xina, Singapur, EEUU i Brasil.

Així mateix, la persona participant queda assabentada que durant l'acte es realitzaran fotografies i vídeos que l'Agència Catalana de Turisme utilitzarà amb finalitats promocionals. En aquest sentit, la persona participant cedeix la seva imatge per aparèixer en aquestes fotografies o vídeos.

La persona participant té dret a accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les seves dades adreçant-se a l'Agència Catalana de Turisme, situada a Barcelona- 08008, Passeig de Gràcia, 105- 3a planta, lopd.act@gencat.cat.